Zorgverleningsafpraken Dyslexiezorg

 • Door het ondertekenen van het Aanmeldformulier geeft u toestemming voor het verlenen van zorg en gaat u akkoord met de genoemde documenten in het Aanmeldformulier.
 • De toelating tot en uitvoering van de zorg vindt plaats volgens de criteria die gesteld zijn in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2013). Op basis van het aangeleverde dossier vindt er dossieranalyse plaats en wanneer het dossier ontvankelijk wordt verklaard, wordt er een (telefonische) intake en het dyslexieonderzoek ingepland. Indien uit het dyslexieonderzoek naar voren komt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en aan de criteria voor behandeling voldaan wordt, dan kan het behandeltraject worden opgestart.
 • Voorwaarden voor de dyslexiebehandeling zijn dat ouders en kind gemotiveerd zijn en er thuis intensief geoefend wordt met het meegegeven huiswerk (tenminste 5x per week). Deze voorwaarden gelden gedurende de totale behandelduur.
 • De behandeling vindt wekelijks plaats op een vaste dag en tijd. Een behandelsessie bestaat uit 45 minuten directe tijd (face-to-face contact) en 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, mail- en telefonisch contact, overleg, e.d.). In de schoolvakanties wordt doorbehandeld. De praktijk is alleen gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw.
 • Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren een afspraak te worden afgezegd. Zo niet, dan kan het zijn dat de behandeling in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente. Voor de kosten verwijzen wij u naar de Tarievenlijst (dyslexiebehandeling 45 minuten).
 • Bij de dyslexiezorg aan uw kind is een Hoofdbehandelaar betrokken die de behandeling stuurt en het proces volgt. U spreekt de Hoofdbehandelaar bij het intakegesprek. Daarnaast is er een Medebehandelaar betrokken die het dyslexieonderzoek en -behandeling uitvoert.
 • Na het dyslexieonderzoek en de dyslexiebehandeling vragen wij u anoniem een vragenlijst in te vullen (CQ-index) zodat wij onze zorg continu kunnen blijven verbeteren.
 • De vergoeding van de dyslexiezorg loopt via de gemeente. Praktijk WIJS is verplicht melding te doen bij uw gemeente om het traject te mogen starten. Dit gebeurt via het woonplaatsbeginsel. De verantwoordelijke gemeente is in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als u gescheiden bent en u allebei het gezag heeft, is het de plaats waar het kind ingeschreven staat. Bij verhuizing is het dan ook belangrijk dat u dit aan ons meldt!
 • Bij vergoede zorg kan het zijn dat er geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekt moeten worden voor effectmeting. Voor de dyslexiezorg is Praktijk WIJS verplicht om geanonimiseerde gegevens aan te leveren bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
 • Wanneer beide ouders gezag hebben, zijn wij verplicht beide ouders te informeren en dezelfde informatie te delen.
 • Na het dyslexieonderzoek en beëindiging van de dyslexiebehandeling informeren wij de huisarts, uiteraard alleen na uw toestemming.