Tarieven

Behandeling:
Psychologisch consult (45 minuten) : € 102,00
Behandeling leerproblemen/dyslexie (45 minuten) : € 81,50
Behandeling leerproblemen/dyslexie (30 minuten) : € 54,50

Onderzoek:
Psychologisch onderzoek (1 dagdeel) : € 917,00
Psychologisch onderzoek (2 dagdelen) : € 1324,00
Dyslexie onderzoek (2 dagdelen) : € 1324,00

Vergoedingen:
Dyslexiezorg
Vanaf 1 januari 2009 wordt diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed.
Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waar het kind woont.
Bij ons kunt u terecht voor vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.
Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg, moet er aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Voor meer informatie over vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie, kunt u hier klikken.

Psychologische zorg
Per 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed door de gemeente waarin het kind woont. Bij ons kunt u terecht voor vergoede psychologische behandeling binnen de BasisGGZ.
Afhankelijk van de gemeente waar uw kind woont zijn er ‘regels’ wanneer een kind in aanmerking komt voor vergoede psychologische zorg in de BasisGGZ. In alle gemeenten moet er een verwijzing zijn van de huisarts voor zorg in de BasisGGZ. In regio IJmond (Heemskerk, Beverwijk, Velsen) moet er daarnaast een vermoeden zijn van de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose.

Praktijk WIJS heeft met de volgende gemeenten contracten voor de Basis GGZ afgesloten: Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk

Betalingsvoorwaarden
De facturen worden maandelijks opgemaakt. Aan het begin van de maand ontvangt u een factuur van de geboden diensten die er in de voorgaande maand met u/uw kind zijn geweest. Wij verwachten uw betaling binnen 30 dagen na de datum van de verzending ontvangen te hebben onder vermelding van het factuurnummer en cliëntnummer. Wij mogen slechts één herinnering sturen voordat wij de inning van de betaling uit handen geven (DAS). Zodoende ontvangt u slechts één herinnering, waarbij wij tevens de incassokosten vermelden indien er niet binnen de gestelde termijn betaald wordt.

Als de kosten voor u bezwaarlijk zijn, kunt u in overleg een betalingsregeling treffen.

In onze praktijk hanteren wij de betalingsvoorwaarden zoals ze zijn opgesteld door onze beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen, www.psynip.nl):

Afspraak afzeggen
Kunt u of uw kind om welke reden dan ook niet komen op een afspraak, meld het dan minimaal 24 uur van te voren bij uw behandelaar. Dit kan telefonisch of per mail. Bij geen of te late afmelding zullen de kosten van de afspraak bij u in rekening worden gebracht.

Algemene betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de cliënt en de psycholoog *.
2. Alle door de psycholoog, dan wel Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van de verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
3. Indien door de cliënt aan de psycholoog, dan wel Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp, machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog/Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dat na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een andere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is als dan over het openstaande bedrag aan de psycholoog, dan wel Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp, de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
5. De psycholoog, dan wel Kinder- en Jeugdpsychologie Ilse Welp, is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.
* Met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.