Privacyverklaring

Praktijk WIJS hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Praktijk WIJS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk WIJS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het bieden van goede zorg en/of zorgvuldig onderzoek doen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De overeengekomen opdracht

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk WIJS de volgende persoonsgegevens van u en uw kind vragen:

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Gegevens ID-bewijs;
 • Burgerlijke staat;
 • Gezondheid;
 • Gegevens die nodig zijn voor het bieden van goede zorg en/of zorgvuldig onderzoek.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk WIJS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • In het geval van door Praktijk WIJS gegenereerde gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt is de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar van toepassing, vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien die noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een elektronisch patiënten dossier (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • De vergoeding van de zorg door de gemeente;
 • Beveiligd kunnen mailen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk WIJS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren, pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Website

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om het bezoek- en klikgedrag op de website te verzamelen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Lees het privacybeleid van google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wil blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: “https://tools.google.com/dlpage/gaoptout”. Met deze plugin telt u bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij ongeveer 4 keer per jaar geïnteresseerden (scholen en ouders) willen informeren over onder andere de inhoud van ons aanbod, werkwijze, nieuws en tips omtrent dyslexie en/of opvoeding en de startdata van onze trainingen. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klachten

Indien u van mening bent dat er niet zorgvuldig met uw privacy wordt omgegaan, dan horen wij dat natuurlijk graag. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend en heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u via onderstaande contactinformatie contact opnemen met Marieke de Boer.

Praktijk WIJS
De Trompet 1723
1967 DB Heemskerk
Tel.: 0251-239238
Mail: contact@praktijkwijs.nl

d.d. september 2020